Европейска нощ на учените – израз на ИНФОРМАЛНОТО образование на учените

Европейската нощ на учените е ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма „Хора“. На този ден университетите и научните институти отварят врати за гражданството, за да представят своите научни постижения и да покажат предизвикателните и любопитни страни от живота на учения. За България този проект започва през 2006 г.

Европейската нощ на учените дава прекрасна възможност на мъжете и жените, посветили се на изследователската дейност, която движи човечеството напред, да покажат не само своите научни продукти, но и резултатите от творческите си търсения в изкуството, което създават като свое любимо хоби. Защото науката и изкуството не могат едно без друго.

Наука и изкуство

Какво е наука?

Какво е изкуство?

Едното е мисъл,

другото чувство.

Едното – истина

за тази Вселена.

Другото – истина

в душата родена!

(акад. Румен Цанев. Вселена. Размисли, настроения, фантазии. Диагнозис прес, С., 1999)

Тази прекрасна поетична съпоставка на науката и изкуството дава разковничето за потребността на учения да потапя душата си и в други неизследвани от него сфери със същия изследователски плам. Така се раждат плодовете на собственото му информално образование като неорганизирано, неструктурирано, несистематизирано и непреднамерено натрупване на знания, умения и навици (включително компетентности) в процеса на живеене. Тези плодове придобиват формата на стихове, картини, фотогарфии, музикални произведения и други авторски творби, които правят учения цялостен, завършен и удовлетворен.

Тази година (2013) Нощта на учените се проведе на 27 септември под мотото „Триъгълникът на знанието и европейското гражданство“.

Вижте част от програма и ще се убедите, че тя недвусмислено доказва как учените успяват да излязат от формализираната среда на научните институти и лаборатории, потапяйки се в свободната от регламентации информална среда на самосътворяващи се личности. Родените по този път творби са самобитни, откровени и смели точно колкото и научните експерименти.

Панаир на знанието и иновациите

Ученически конкурс за технологични разработки и проекти.

Кабинети по любопитство
„В уникалния свят на насекомите“

„Корпус за бързо гърмене“

Забавна математика за най-малките – Maths Fun Club

„Всичко ново е добре забравено старо – съвети за съвременно хранене от нашите предци“ Физични опити с участието на публиката

Концертът под звездите

Вечер на талантите на учените
Изложба с картини

Авторски изпълнения на стихове и музикални изпълнения на учени

Филмов маратон „Професорите снимат“

Фотографска изложба – „Светът през погледа на учените“

Цветовете на енергията

„Once upon a time …“
„Разбий доцента!“

„Логично, нали?“ – тайните на логическото мислене

„Музиката в главите ни” – шоу

„Наука и PR“

Как се „отглеждат” таланти за научна кариера?

Представяне на стихосбирката „Стъпки 6“ на учени поети:

http://www.cys.bg/2013/ktrio/docs/publications/Stapki6_book.pdf

Приятно четене!

Публикувано в Информално образование | 1 292 коментара

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ НА ТРИ ГОДИНИ

На 18 август 2013 г. се навършиха три години от учредяването на Фондация “ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ” в полза на обществото.

Нашите приноси:

специализирана библиотека с публикации за информалното образование;

Изследователска общност за информално образование (ИОИО) с Виртуална работилница за идеи (ВРИ) и 12-те житейски нагласи на иноватора.

Извлечено от опита:

КАК СЕ ПРАВИ ПРОЕКТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ?

КАК ДА ПОВИШИМ ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ НА ОРГАНИЗМА, ЗАЛОЖЕНИ В НЕГО ОТ ПРИРОДАТА?

Два конкурса:

„Енциклопедия на забавленията“;

„Езикови иновации“.

Опитология – обучителната платформа на Института за информални иновации;

Постоянно разширяващ се кръг на партньорите;

4 проекта – вижте страница “Проекти”!

Хоби център.

Най-важното постижение: Gooogle вече прави разлика между неформално и информално на български език.

Честит рожден ден на всички информални иноватори!

Публикувано в ИИИ | 1 621 коментара

ИНФОРМАЛНО за празника

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

Тази писменост, която България подари на обединена Европа.

Тази писменост, която използват милиони жители на Земята.

Национални варианти на кирилицата: Босанчица, Румънска кирилица, Белоруска кирилица, Българска кирилица, Сръбска кирилица, Македонска кирилица, Руска кирилица, Украинска кирилица, Казахстанска кирилица, Киргизстанска кирилица, Молдавска кирилица, Монголска кирилица, Таджикска кирилица.)!

Тази писменост, чрез която представят иновативните си идеи българските откриватели, изобретатели и иноватори.

Включете се в конкурса „ЕЗИКОВИ ИНОВАЦИИ”!

Вижте как можете да направите това в меню „Конкурси”!

Бъдете горди, самоуверени и изобретателни!

А за повече езиково самочувствие, вслушайте се в думите на един български писател:

Слово на писателя Георги Господинов по случай 24 май – YouTube

Институт за информални иновации (ИИИ)

Публикувано в Празници | 1 260 коментара

Образователната триада формално, неформално и ИНФОРМАЛНО образование

Международни дефиниции

Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене (2012/C 398/01)

„За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

а) Формалното учене означава учене, което се извършва в организирана и структурирана среда, която е специално предназначена за учене, и обикновено води до присъждането на квалификация, в повечето случаи под формата на свидетелство или диплома; то включва системи за общо образование, начално професионално обучение и висше образование;

б) Неформалното учене означава учене, което се осъществява чрез планирани дейности (по отношение на учебните цели и учебното време) и при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес (напр. връзка между учещ и преподавател); то може да обхваща програми за придобиване на професионални умения, ограмотяване на възрастни и основно образование за преждевременно напусналите училище; неформалното учене често е под формата на вътрешнофирмени обучения за актуализиране и усъвършенстване на уменията на работниците (напр. уменията по ИКТ), структурирани онлайн обучения (напр. чрез използване на образователни ресурси със свободен достъп), както и курсове, организирани от организации на гражданското общество за техни членове, тяхна целева група или за широката общественост;

в) Самостоятелното учене (информалното учене в английския оригинал на документа) означава учене, което е в резултат на ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или свободното време. То не е организирано или структурирано по отношение на целите, учебното време или подпомагането на учебния процес; самостоятелното/информалното учене може да е непреднамерено от гледна точка на учещия; пример за резултати от самостоятелно/информалното учене са уменията, придобити от житейския и професионалния опит, уменията за управление на проекти или умения в областта на ИКТ, придобити на работното място, овладените езици и междукултурните умения, придобити по време на престой в друга държава, уменията в областта на ИКТ, придобити извън работното място, уменията, придобити от доброволческа дейност, от културни и спортни дейности, при работата с млади хора и дейностите у дома (напр. грижи за дете).“

В Меморандум за непрекъснатото образование на Европейска комисия по образованието (Брюксел, 2000) са дадени кратки определения на трите „основни категории целенасочена образователна дейност“:

  • Формално образование – реализира се в официалните институции за образование и обучение и крайният му резултат са признатите дипломи и удостоверения за квалификации.
  • Неформално образование – реализира се паралелно с основните образователни и квалификационни системи и обикновено не завършва с издаването на официален сертификат. Може да се реализира и чрез организации и услуги, създадени за допълване на формалното образование
  • Информално образование – естествено съпровожда живота на всеки, не е задължително и организирано, може да не се осъзнава от самите индивиди като начин за получаване на част от техните знания и умения. Информалното образование е най-старата форма на образование и поставя най-важната основа на ранното обучение. Информалните форми на обучение представляват огромен образователен резервоар и могат да служат като източник за иновации в методите за преподаване и учене.”

Още през 1972 г. Международната комисия за развитие на образованието към ЮНЕСКО изготвя доклад за образованието днес и утре, в който са дадени официални дефиниции за формално, неформално и информално образование. Според авторите на доклада:

  • формално образование е „йерархично структурираната и хронологично подредената образователна система”;
  • неформално образование е „всяка образователна дейност извън установената формална система – функционираща отделно или като съществена част от по-обща дейност – която има за цел да служи на идентифицирани учащи и за определени образователни цели”;
  • информалното образование е съпровождащо ученето през целия живот, при което всеки индивид усвоява нагласи, ценности, умения и знания от житейския си опит и образователните влияния и ресурси в своята среда…То може да бъде както преднамерено, така и непреднамерено (Faure, Edgar et al. Learning to be: the world of education today and tomorrow. Unesco, Paris, 1972. Цит. по Николаева, С. Неформално образование. Философии. Теории. Практики. Габрово, 2008, с. 27.)
Публикувано в Информално образование | 1 606 коментара

ИНФОРМАЛНАТА революция на Левски

По силата на замисъла, по размаха на действията, по характера на последствията Левски може да съперничи на малцината деятели на типове революции в човешката история.

Революции, които изненадват съвременниците си със своята необикновеност, нестандартност, непредсказуемост, но и с абсолютната си необходимост.

Революции, които разбиват съществуващото статукво чрез уникалното информално мислене на своите идеолози, граничещо с гениалността на простите неща.

Преди 26 години, преглеждайки епистоларните послания на Левски до съидейниците му, почувствах потребност да вляза в задочен диалог с него като му напиша писмо.

Първата проверка за съпричастност на съвременниците ми към отправеното задочно послание до Левски беше неуспешна. Пратеното в Българското национално радио писмо до Левски по повод 150 г. от рождението му (1987 г.) остана без последствия.

И втората проверка по повод 155 г. от рождението на Левски (1992 г.) беше неуспешна. Писмото преседя в редакцията на в. „Култура“ и се върна.

Писано било третата проверка да е успешна. 8 години след написването на писмото до Левски, то намери своите съпричастни съвременници чрез страниците на националния седмичник за образование, наука и култура в. “Аз.Буки“. Пристигна при тези, които най-много го тачат – хилядите ученици (заедно с техните учители и родители), които попиват ум и разум, дух и творчество в десетките училища, носещи името „Васил Левски“.

Според графологичния му портрет, Левски е бил „личност, обичаща да пести време и пари и не страхуваща се да критикува недостатъците“. Точно сега пак имаме потребност от такава „личност, умееща да разбира и ръководи хората“.

С мисъл за появата на тази личност, поднасям своята почит и уважение към Информалната революция, осъществена от Левски, който ни остави в нестихващи размисли преди 140 години.

Писмо до Левски

Публикувано в Празници | Коментарите са изключени за ИНФОРМАЛНАТА революция на Левски

Образованието на новия век – виртуално и ИНФОРМАЛНО

І. Предизвикателствата на новия век

ІІ. Понятието „информално образование”

– Образователната пирамида.

– Съпоставителна таблица между трите форми на образование – формално, неформално и информално.

ІІІ. Поглед към перспективите

Пълният текст на публикацията можете да намерите в Списание за българското училище е-Обр@зов@ние, СИЕЛА Софт енд Паблишинг, програма „Обр@зов@ние” и Съюз на работодателите в системата на народната просвета, Година VІІ, брой 39, ноември, 2010, с. 17-32.

http://www.ciela.net/pis/download/education/e-Obrazovanie%202010%2011%2039.pdf

д-р Таня Желязкова – Тея

Член на Съюза на учените в България

Днес (12 януари) Православната и Католическата църква празнуват Света великомъченица Татяна.

Татяна от гръцки означава устройва или Устроителка.

Празнуват Татяна и Таня.

Публикувано в Информално образование | 1 376 коментара

ИНФОРМАЛНО за изкуството

Проектът Европейска нощ на учените в България IN-Close – Иновации: нови компетенции и водещи възможности за устойчивост и стабилност (Innovations: New Competence and Leading Opportunities for Sustainability and Endurance), финансиран по Подпрограма „Хора“ на 7 Рамкова програма на ЕС „Researchers Night 2012”, има за цел да осигури подкрепа на учените в България по отношение популяризация на тяхната работа и повишаване на техния статус в обществото.

Всички събития в Нощта на учените на 28 септември 2012 г. бяха отворени за талантливи изследователи, имащи желание да покажат своите иновативни идеи / решения и продукти или да демонстрират техните професионални постижения и творчески интереси.

Част от програмата в Нащта на учените във ВИВАКОМ Art Hall беше срещата с автора и „художника“ на Идеен проект от маслени композиции „Животопис – скритото слово“, Таня Желязкова – Тея, доктор по теория на познанието и член на Съюза на учените в България.

Изложбата от 20 композиции е резултат от информално проучване върху творческия процес на художника и на информалното образование на автора като художник.

Информалното образование е неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на компетентности в живота на човека.

Резултатите от проекта могат да бъдат интерпретирани по най-различни начини. Но истинският резултат е в откриването от автора на нова гледна точка към света – гледната точка на художника, която е твърде различна от тази на изследователя, дори и на фотографа.

Художникът вижда света многоцветен, многопластов, многостранен и многолик. Тази гледна точка никога няма да бъде достъпна, докато човек не хване четката и не застане пред бялото платно.

Бялото платно има много по-големи очаквания от белия лист. То понася твърде много цветове, форми и пластове, за разлика от контраста между изписаното и празното пространство на белия лист, на който може да се опише всичко изредено по-горе, но само с едно изразно средство – думата.

От реализацията на проекта видно, че бялото платно може успешно да съчетае изразните средства на художника и на учения – образа и словото. А интелектуално предизвикателство е да виждаш скритите образи на писаното слово и да ги разчиташ.

В Западния свят картината „се гледа“ отляво надясно, т. е. както се чете. Скритите послания допълнително връщат търсещия поглед на възприятната писта отляво надясно, докато не се открие словото като допълнително послание.

Изкуството трябва да говори на ума и да ни подтиква да изпитваме нещо“ (Из „Кое прави изкуството велико“). А изкуство, което говори на ума и заедно с това ни кара да изпитваме нещо, е истинско интелектуално удоволствие, граничещо с откривателството!

Посетителите преживяха интелектуалното предизвикателство от съчетанието на слово и образ в композиции, провокирани от жизнената среда край нас!

Публикувано в Информално образование | 1 275 коментара

Как да си помогнем в беда? (ИНФОРМАЛНО образование)

Вероятно сте открили успешен начин за лично справяне при бедствия, аварии и катастрофи, но никой не е разбрал за това.

Вашите иновативни предложения, почерпани от уникалния Ви жизнен опит, изпращайте на електронна поща: iii@iii-bg.org !

Всички предложения, които имат значима стойност и за други хора, ще намерят път до тях и до отговорните институции чрез нас.

Публикувано в Информално образование | 1 683 коментара

Опитологично (ИНФОРМАЛЕН опит)

Не знаем все още кои сме………………. ….. на 2-десет.

Мечтите ни хвърчат до небесата……….  на 3-десет.

Експериментираме с живота си ………… ..на 4-десет.

Умеем да определяме цената си ……….. .на 5-десет.

Виждаме плодовете на труда си…………. на 6-десет.

Учим се от внуците си ……………………….. на 7-десет.

Създаваме проблеми на близките си ….. на 8-десет.

Знаем какво да правим в живота си …… на 9-десет.

Но всичко това трябваше да открием ….на 1-надесет…

Послеслов:

Ако ти можеш да промениш нещо,

заслужава си да опиташ!

Посланието отправи към Вас – Таня Желязкова – Тея

Сътворено на 14.12.2010 г.
Първа публикация със заглавие "Нумерологично" в: Стъпки 4.
Стихове от български учени.Европейска нощ на учените 2011,СУБ.
Публикувано в Празници | 1 386 коментара

ЕС за ИНФОРМАЛНОТО образование

Конкретни бъдещи цели на образователните системи

Това трябва да стане чрез стратегия за учене през целия живот, която преодолява традиционните бариери между различните части на формалното и информалното образование и обучение.

Report from the Commission – The concrete future objectives of education systems
/* COM/2001/0059 final */

Националните и европейските квалификационни рамки ще улеснят утвърждаването на обучение във всякакъв контекст. Това е важно за насърчаване на справедливостта, тъй като много от най-облагодетелстваните ключови компетенции и умения се изграждат в неформалното и информалното образование.

Communication from the Commission to the Council AND to the European Parliament Efficiency and equity in european education and training systems {SEC(2006) 1096} /* COM/2006/0481 final */

Валидиране на неформалното и информалното обучение

За да бъдат в състояние да извлекат полза от използването им и резултатите от обучението да бъдат ефективни,  лицата трябва да имат възможност да им бъдат идентифицирани, оценени и / или признати всички тези знания, умения и компетенции, независимо от процеса на обучение. Валидирането на неформалното и информалното обучение е ключов аспект на всяка стратегия, насочена към обучение през целия живот.
Два са основните видове за валидиране на неформалното и информалното учене, всеки с различна цел: валидирането на неформалното и информалното обучение като средство за достъп до по-нататъшно образование и обучение; и валидирането за придобиване на професионална квалификация. Първият се отнася основно за достъп до институциите за висше образование, но също така и до друго образование и обучение, и се състои от определяне и признаване на вече придобити резултати от обучението с цел да се избегне повторението на обучението. Вторият се отнася най-вече за професионалната квалификация и се състои от оценка на резултатите от обучението, придобити по квалификационен стандарт с оглед признаване на пълна (или понякога частична) квалификации, независимо от контекста на обучение.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation“ Draft 2008 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the „Education and Training 2010 Work Programme“ {COM(2007) 703 final} /* SEC/2007/1484 final */
Публикувано в Информално образование | 1 363 коментара