БHC

Библиотека «Homo creabilis» 

ISSN 2738-7208

 

 Библиотека «Homo creabilis»

е издателски проект на

Фондация «Институт за информални иновации»

за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания

на информални същности, явления и процеси.

 «Homo creabilis» Library

is a publishing project of the

«Institute for Informal Innovations» Foundation

to support theoretical, empirical and innovative research

of informal entities, phenomena and processes.

Библиотека «Homo creabilis»

это издательский проект

Фонда «Институт информальных инноваций»

для поддержки теоретических, эмпирических и инновационных исследований информальных сущностей, явлений и процессов.

 Том 2, 2021

 Желязкова-Тея Таня Кунчева (съставител)   

Дизайн на печатни издания. Справочник за издатели [Електронен ресурс]: справочник / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за информални иновации, 2021.  –  (Библиотека „Homo creabilis”, Т. 2). – 44 с.

 еISBN 978-619-91709-2-2

002.1

655.52

  1. Документи, информация като тема
  2. Взаимоотношения между издателство и автор

В справочника са включени: основните стандарти, свързани с книгата; извадки от нормативните документи, които определят правилата за създаването и разпространението на печатните произведения; схема и примерен модел за подреждане на идентификационните данни в изданията.

Справочникът за издатели «Дизайн на печатни издания» е създаден с цел да подпомогне издателската дейност на нестопанските организации. Той може да се ползва от всеки издател, който държи да покаже стил и професионализъм.

BHC-T-2-Design-books-III

Вашите отзиви за изданието изпращайте на: teya@iii-bg.org

 Том 1, 2020

 НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Каталогизация в публикацията

Желязкова-Тея, Таня Кунчева

Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых [Електронен ресурс]: монография / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за информални иновации, 2020. – (Библиотека Homo creabilis, Т. 1). – 295 с.

eISBN 978-619-91709-0-8

37.041

37.018.48

374.7

1. Самообразование

2. Образование и просвета на възрастни

Авторът ще бъде благодарен да получи отзив за книгата и съобщение при нейното цитиране на ел. поща.

Автор будет благодарен за отзыв о книге и сообщение при цитировании по электронной почте.

 The author will be grateful to receive feedback on the book
and a message when citation it by e-mail.

teya@iii-bg.org

 BHC-T-1-Informal-edu-SRV-Teya-bg_compressed

Основният принос в монографията е създаването на нова педагогика

Идеята за Педагогика на информалното образование се появява за първи път през 2009 г. в първата дисертация по теория на познанието на Таня Желязкова на тема  „Разбирането като философски проблем (в контекста на информалното образование)”. В параграф 4.2. „Разбирането в контекста на информалното образование” тя присъства със следния текст: „Умението да живееш (битийстваш) предполага овладяването на стратегии за справяне с предзададеностите на жизнения поток. Това овладяване е свободен избор и проникновен път на осмислотворяване чрез информалната автопедагогика (с. 149). В заключението на дисертацията е направен изводът: „Дълбоката философска същност на информалното образование като индивидуално, самостоятелно или своеволно учене, самоподготовка, саморазвитие или самовъзпитание е битийстването като начин на бъдене и като такова то е уникално. Поради това то поставя на дневен ред необходимостта от нова платформа за учене в информалната епоха, а знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика да бъдат валидирани пред обществото” (164). В Приложението към труда „Коментари на европейски документи за информалното образование (1994 – 2009 г.)” са направени следните авторски бележки: „…най-оригиналните специалисти се самосъздават чрез информалната автопедагогика(с. 219). „Европейската квалификационна рамка на знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика,  не само ще спести съществени финансови ресурси на европейската икономика, но и ще подобри качеството на човешките ресурси” (с. 221).

Следва десетгодишен период на научноизследователска работа на д-р Таня Желязкова-Тея в сферата на информалното образование и постоянно поддържане на идеята за създаването на българския модел на информалната педагогика (2010 – 2 статии; 2014, 2015 и 2016 – по една статия). През 2018 г. въпросът за теоретическото разбиране на бъдещата информална педагогика е поставен и в публикация на автора на руски език. Последната публикация, в която тя се среща като «информална педагогика» е на български език от 2019 г., в която се обосновава като исторически първият вид педагогика, известна на човечеството.

Историческият ход на новата педагогика започна на 5 август 2020 г. с трансформирането на термина „информална педагогика” в Педагогика на информалното образование (ПИО). Тя се превърна в основна иновация и обединителен център на бъдещата монография „Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых” заедно с особеностите на информалното образование като нейн предмет и обосноваването на информалните педагози. Трудът беше защитен пред  научни комисии към Катедрата по социална педагогика и психология във Факултета по педагогика и психология на Московския педагогически държавен университет (МПГУ) на 3 септември и 1 октомври 2020 година. Премиерата на електронната монография в сайта на ИИИ беше на 1 ноември 2020 г., а 20 дни по-късно тя получи Диплом I степен за „Най-добро педагогическо изобретение на XXI век” в XVIII Международен конкурс на името на А. С. Макаренко. Печатни екземпляри от книгата са предоставени на Руската държавна библиотека (РГБ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и на библиотеките в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Софийския университет и НАЦИД.

Коментарите са затворени.