БHC

Библиотека «Homo creabilis» 

ISSN 2738-7208

 

 Библиотека «Homo creabilis»

е издателски проект на

Фондация «Институт за информални иновации»

за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания

на информални същности, явления и процеси.

 

Библиотека «Homo creabilis»

это издательский проект

Фонда «Институт информальных инноваций»

для поддержки теоретических, эмпирических и инновационных исследований информальных сущностей, явлений и процессов.

 

«Homo creabilis» Library

is a publishing project of the

«Institute for Informal Innovations» Foundation

to support theoretical, empirical and innovative research

of informal entities, phenomena and processes.

 

Том 1, 2020

 

 НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Каталогизация в публикацията

Желязкова-Тея, Таня Кунчева

Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых [Електронен ресурс]: монография / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за информални иновации, 2020. – (Библиотека Homo creabilis, Т. 1). – 295 с.

eISBN 978-619-91709-0-8

37.041

37.018.48

374.7

1. Самообразование

2. Образование и просвета на възрастни

Авторът ще бъде благодарен да получи отзив за книгата и съобщение при нейното цитиране на ел. поща.

Автор будет благодарен за отзыв о книге и сообщение при цитировании по электронной почте.

 The author will be grateful to receive feedback on the book
and a message when citation it by e-mail.

teya@iii-bg.org

 BHC-T-1-Informal-edu-SRV-Teya-bg_compressed

Основният принос в монографията е създаването на нова педагогика

Идеята за Педагогика на информалното образование се появява за първи път през 2009 г. в първата дисертация по теория на познанието на Таня Желязкова на тема  „Разбирането като философски проблем (в контекста на информалното образование)”. В параграф 4.2. „Разбирането в контекста на информалното образование” тя присъства със следния текст: „Умението да живееш (битийстваш) предполага овладяването на стратегии за справяне с предзададеностите на жизнения поток. Това овладяване е свободен избор и проникновен път на осмислотворяване чрез информалната автопедагогика (с. 149). В заключението на дисертацията е направен изводът: „Дълбоката философска същност на информалното образование като индивидуално, самостоятелно или своеволно учене, самоподготовка, саморазвитие или самовъзпитание е битийстването като начин на бъдене и като такова то е уникално. Поради това то поставя на дневен ред необходимостта от нова платформа за учене в информалната епоха, а знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика да бъдат валидирани пред обществото” (164). В Приложението към труда „Коментари на европейски документи за информалното образование (1994 – 2009 г.)” са направени следните авторски бележки: „…най-оригиналните специалисти се самосъздават чрез информалната автопедагогика(с. 219). „Европейската квалификационна рамка на знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика,  не само ще спести съществени финансови ресурси на европейската икономика, но и ще подобри качеството на човешките ресурси” (с. 221).

Следва десетгодишен период на научноизследователска работа на д-р Таня Желязкова-Тея в сферата на информалното образование и постоянно поддържане на идеята за създаването на българския модел на информалната педагогика (2010 – 2 статии; 2014, 2015 и 2016 – по една статия). През 2018 г. въпросът за теоретическото разбиране на бъдещата информална педагогика е поставен и в публикация на автора на руски език. Последната публикация, в която тя се среща като «информална педагогика» е на български език от 2019 г., в която се обосновава като исторически първият вид педагогика, известна на човечеството.

Историческият ход на новата педагогика започна на 5 август 2020 г. с трансформирането на термина „информална педагогика” в Педагогика на информалното образование (ПИО). Тя се превърна в основна иновация и обединителен център на бъдещата монография „Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых” заедно с особеностите на информалното образование като нейн предмет и обосноваването на информалните педагози. Трудът беше защитен пред  научни комисии към Катедрата по социална педагогика и психология във Факултета по педагогика и психология на Московския педагогически държавен университет (МПГУ) на 3 септември и 1 октомври 2020 година. Премиерата на електронната монография в сайта на ИИИ беше на 1 ноември 2020 г., а 20 дни по-късно тя получи Диплом I степен за „Най-добро педагогическо изобретение на XXI век” в XVIII Международен конкурс на името на А. С. Макаренко. Печатни екземпляри от книгата са предоставени на Руската държавна библиотека (РГБ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и на библиотеките в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Софийския университет и НАЦИД.

Коментарите са затворени.