Клуб ИИИ

Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни

Тази страница е посветена на каузата на Института за информални иновации за разгръщане на потенциала на децата и учениците чрез методите и средствата на ученическото самоуправление  като вид информално учене от всяка паралелка, клас, училище, община и област до Съвета на децата в Държавната агенция за закрила на детето.

Нашето разбиране е, че ученическото самоуправление е възможно, лесно и интересно, ако се обединят усилията на всички съучастници в него: учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, общественици, медии; бизнесът; структурите на гражданското общество.

Национална инициатива

„Управляваме училището с ученическо самоуправление“

През втория учебен срок на учебната 2022/2023 година Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) и Синдиката на Българските учители (СБУ) подеха Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“ (НИУУУС). Тя се реализира пилотно в едно училище от всяка област на България.

В НИУУУС   участват 28 училища с общо 17 612 ученици от 729 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и  професионални гимназии от всички видове селища в страната – село, община, областен град. Най-малкото училище е основно от 1 до 7 клас с 5 паралелки и 61 ученика, а най-голямото е средно училище от 1 до 12 клас със 62 паралелки и 1611 ученика. 17 от училищата имат статут на иновативни.

0-NI-UUUS-Lista-schools-f

Училищата-модели за структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I – VII, V – XII, VIII XII или I XII клас, в които възрастните делегират на децата както права, така и отговорности, са определени на случаен принцип от местните структури на СБУ и съдействието на РУО – Сливен и РУО – Хасково. ИИИ оказва постоянна консултативна помощ при необходимост. Вторият срок е избран като даващ повече възможности за активност на учениците чрез ученическото самоуправление и като подготвящ за следващата цяла учебна година.

Училищата имат възможност да приложат иновативно нормативните разпоредби, като създадат на практика структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка и покажат готовност за споделяне на своите добри практики с останалите училища в областта и на национално ниво, за което ще издадат специален училищен вестник.

НИУУУС е национална кауза, която цели да покаже, че разширяването на правата на децата/учениците не само не е трудно, но е и изключително полезно за всички съучастници на ученическото самоуправление, споменати по-горе, както и за обществото като цяло.

НИУУУС се реализира изцяло със собствени материални, финансови и човешки ресурси на всички съучастници в ученическото самоуправление, без специално външно финансиране, така, както следва да се разгръща и развива ученическото самоуправление във всяко училище в рамките на всяка учебна година, съобразно действащата нормативна уредба.

НИУУУС в сайтове и медии:

05.05.2023 – ИИИ, Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни – http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
05.05.2023 – БНР, Хоризонт, „Преди всички“ – https://bnr.bg/horizont/post/101819299 
09.05.2023 – БТА – https://bta.bg/bg/news/lik/453559-obshto-28-uchilishta-uchastvat-v-natsionalnata-initsiativa-upravlyavame-uchilis
09.05.2023 – НПО портал – https://www.ngobg.info/bg/news/128369-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE.html
16.05.2023 – БНР, Радио София, „Радиокафе“ – Ученическо самоуправление води до образователни резултати, активност и отговорност от децата – Акценти от програмата (bnr.bg)
17.05.2023 – СБУ, сайт, Новини – http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=8120
29.05.2023 – в. „Учителско дело“, бр. 21, с. 2 и 3. UD-21-2023-s2 UD-21-2023-s3

УПРАВЛЯВАМЕ УЧИЛИЩЕТО С УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ [Електронен ресурс] : Сборник с добри практики / състав. Таня Желязкова-Тея ; под общ. ред. на Янка Такева. – София : Институт за информални иновации, 2023. – 292 с.

Линк за сваляне
https://drive.google.com/file/d/1DFG9X1bYkg31QDzYpgZzyv2EO_t6y_Nw/view
UUUS-Sbornik-060124.pdf – Google Диск

Резултатите от участието в инициативата са представени в специално издадени електронни училищни вестници, включени в сборника. А как се чувстваха учениците, техните родители, класните ръководители, директорите и медиаторите по време на инициативата, показват резултатите от специализираните за тях анкети.

Представените добрите практики на ученическо самоуправление като учене чрез правене (информално учене) ще помогнат на останалите училища в областта и в страната да я продължат през следващите учебни години. Докато се породи по естествен път Движението на ученическите организации за самоуправление като самоуправляема мрежа за взаимопомощ.

УУУС в сайтове и медии

06.01.2024 – ИИИ, Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни – http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
08.01.2024 – СБУ – Синдикат на Българските учители (sbubg.info)
08.01.2024 – БНР, Хоризонт, „Преди всички“ – https://bnr.bg/horizont/post/101931705/sbornik
08.01.2024 – НПО портал – Управляваме училището с ученическо самоуправление (ngobg.info)
10.01.2024 – БТА – https://www.bta.bg/bg/news/lik/598556-temata-za-uchenicheskoto-samoupravlenie-e-predstavena-v-sbornik-s-dobri-praktiki
10.01.2024 – БНР, Радио Благоевград – Защо е важно да се насърчи ученическото самоуправление? – Теми от деня (bnr.bg)
12.01.2024 – БНР, Радио София – Учениците получават шанс да участват в управлението на училищата – Акценти от програмата (bnr.bg)

***

Институтът за информални иновации участва в:

  • създаването на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, в сила от 2016 г.), който разшири възможностите на децата/учениците „чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план” (чл. 171 ал. 1 т. 11), да изграждат гражданските си компетентности в часа на класа, „включително чрез ученическото самоуправление” (чл. 92 ал. 2) и да участват като представители на ученическото самоуправление „с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището” (чл. 267 ал. 2). Вижте закона с последни актуализации тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509.
  • съставянето на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети” са разработени в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Вижте с. 189-191 тук: http://www.mon.bg/bg/27.
  • инициирането и написването на създаденото по поръчка на Министерството на образованието и науката издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” (УСП, 2018 г.). Електронният формат на изданието е качен в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27, 2019).
  • реализирането на проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене” за създаване на структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас в ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” с директор Ани Деянова, 50. ОУ „Васил Левски” с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри” с директор Нина Чанева в партньорство с РУО София-град през учебната 2021/2022 година. Резултатите от проекта ще видите в електронната книга „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели. Сборник с добри практики“ (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392).
  • подемането заедно със Синдиката на българските учители на Националната инициатива Управляваме училището с ученическо самоуправление в 28 училища от всички области на страната през втория срок на учебната 2022/2023 година.

Тук е свободната територия за информално учене (чрез преживяване и опит) на всички съучастници в ученическото самоуправление за научаване чрез правене.

Страницата ще се попълва в зависимост от потребностите на съучастниците в ученическото самоуправление.

Пишете ни на found.iii.teya@gmail.com и очаквайте нашите публикации!

ОБЩИ РЕСУРСИ

Вижте всички ресурси и линковете по-горе!

Празничен календар (с. 199-201) и Място на ученическото самоуправление в органограмата на училището (с. 202) вижте в УСП тук: http://www.mon.bg/bg/27.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ

Ученическото самоуправление. Пътеводител   (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 1.2. Ученическото самоуправление (с. 16-22); 2.1. Учениците (с. 36-39); 4.1 Ученическото самоуправление в паралелката (с. 93-99); Пета глава: Примерни дейности за ученическото самоуправление (с. 112-127); Тест за идентифициране на органзационни умения (с. 157); Подходяща литература за самоусувършенстване на млади хора (с. 158); Подходът „Обучение на връстници от връстници” (с. 163-164); Ефективния Ученически съвет (с. 193-196).

Виртуална работилница за идеи http://iii-bg.org/blog/?page_id=711

Любопитко – http://iii-bg.org/blog/?page_id=304

Рицари на познанието – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761

Консултации на ученици по въпросите на ученическото самоуправление: found.iii.teya@gmail.com

 РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИ

ЗПУО: вижте чл. 92 ал. 2 за часа на класния ръководител; чл.  171 ал. 1 и 2 за правата на децата и учениците; чл. 263 – правомощия на Педагогическия съвет.

Ученическото самоуправление. Пътеводител   (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: с. 42-48 за класния ръководител; с. 93-99 за ученическото самоуправление в паралелката – таблица 6 на с. 97 – 3 етапа; с. 192-193 – Приложение 17. Диагностика на потребностите на паралелката.

100 пътеки към децата – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761.

РЕСУРСИ ЗА РОДИТЕЛИ

Ученическото самоуправление. Пътеводител     (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 2.4. Родителите (с. 64-67); 2.5. Местните институции, общественици, меди (с. 67-70); 2.6. Бизнесът (с. 71-74); 2.7. Структурите на граждансоко общество (с. 74-76).

Опитология (http://iii-bg.org/blog/?page_id=362).

***

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО

 Това е темата на Конкурса за иновативни идеи, чрез който се представиха резултатите от проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене”. Много може да се разказва за този проект, за неговата предистория.

За пробивът през 2015 г. в новият Закон за предучилищното и училищното образование, благодарение на 27 НПО от цялата страна с подкрепата от ДАЗД, СБУ и УНИЦЕФ България и социалните партньори от БСК и КНСБ, с Апел за въвеждане на механизъм за ученическо самоуправление на всички нива в училището до народните представители от Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание.

За включването в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети”.

За създаденото от Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева по поръчка на МОН издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”, в което са разгледани ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество).  Електронният формат на изданието е достъпен от 2019 г. в сайта на МОН в раздела «В помощ на класния» (http://www.mon.bg/bg/27).

Следващата стъпка беше да се покаже на практика, че ученическото самоуправление не само е привлекателно за учениците като възможност за реализиране на идеите им, но и за носене на отговорност пред връстниците и училищната общност като цяло. И още, че ученето чрез правене (информално учене), с което е свързано ученическото самоуправление, дава възможност от най-ранна възраст да се формират онези меки умения на личността, без които е трудна всяка бъдеща професионална реализация – работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли.

Проектът продължи през цялата учебна 2021/2022 година и беше насочен към създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление  от I до XII клас, в съответствие с действащата нормативна база в образованието, в 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” с директор Ани Деянова, 50. ОУ „Васил Левски” с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри” с директор Нина Чанева. Съучастници на ученическото самоуправление, традиционно наричани партньори, станаха Регионалното управление на образованието София-град, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Издателство „Фют”, Фондация „Хестия”, Сдружение „Съучастие”, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” и всеки от тях допринесе за сбъдването на идеята на организаторите от Фондация „Институт за информални иновации”, че ученическото самоуправление е не само потребност за младите хора, но и форма за тяхното пряко участие в процеса на вземане на решения в училищната общност. Защото, ако в едно училище има структурирано отдолу нагоре ученическо самоуправление – от всяка паралелка, през випуска и училищния етап до Ученическия съвет на училището, чрез своите представители децата/ учениците биха могли да се произнасят по 14 от общо 17-те документа, които Педагогическият съвет на училището задължително приема съгласно чл. 263 (1) от ЗПУО.

Ярка подкрепа за постигнатото от ученическото самоуправление в трите училища беше присъствието на много гости на „Церемония на иноваторите” за връчването на наградите от конкурса. С топли думи към учениците, учителите и родителите се обърнаха Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на РУО София-град, Даниела Симидчиева – директор „Образование и обучение“ в БСК – съюз на българския бизнес, ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели,  Диана Найденова – съветник на Президента на КНСБ, Надя Кантарева-Барух – директор на Национално издателство „Аз.буки“, Деница Друмева от Фондация „Хестия”. Подкрепа за инициативата изпрати Димитър Стоянов – главен секретар на Президента на Република България. Изключително ценни послания и пожелания съдържат и поздравителните адреси от Ирена Анастасова – председател на Комисията по образованието и науката в 47-то Народно събрание, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция за закрила на детето, проф. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Янка Такева – председател на СБУ, Кристина де Бройн – Представител на УНИЦЕФ в България, Сдружение „Съучастие”. Гостите поднесоха специални награди за училищните библиотеки, за да достигнат ценните издания до всички участници в ученическото самоуправление. Подаръците за Ученическите съвети на паралелките и Ученическите съвети на училищата осигуриха Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност и Издателство „Фют”.

Резултатите от проекта са включени в изданието:

Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели [Електронен ресурс] : Сборник с добри практики / идея и състав. Таня Желязкова-Тея. – София : Институт за информални иновации, 2022. – (Библиотека „Homo creabilis“, ISSN 2738-7208 ; т. 3). – 272 с. еISBN 978-619-91709-3-9.

Вижте сборника тук: http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392.

д-р Таня Желязкова-Тея, Учредител и Председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации“, ръководител на проекта

Проектът в медиите 

БНР, Програма „Хоризонт“, „Преди всички“, водещ Силвия Великова, 31.05.2022, 9.15 ч. – https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto- samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria
в. „Учителско дело“, бр. 22, 06.06.2022 – UD-br-22-s-3-060622.pdf
в. „Аз-буки“, бр. 23, 09.06.2022 – US-Az-buki-23-090622-s8.pdf

 

Коментарите са затворени.