Клуб ИИИ

Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни

Тази страница е посветена на каузата на Института за информални иновации за разгръщане на потенциала на децата и учениците чрез методите и средствата на ученическото самоуправление  като вид информално учене от всяка паралелка, клас, училище, община и област до Съвета на децата в Държавната агенция за закрила на детето.

Нашето разбиране е, че ученическото самоуправление е възможно, лесно и интересно, ако се обединят усилията на всички съучастници в него: учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, общественици, медии; бизнесът; структурите на гражданското общество.

Ние участвахме в:

  • създаването на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, в сила от 2016 г.), който разшири възможностите на децата/учениците „чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план” (чл. 171 ал. 1 т. 11), да изграждат гражданските си компетентности в часа на класа, „включително чрез ученическото самоуправление” (чл. 92 ал. 2) и да участват като представители на ученическото самоуправление „с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището” (чл. 267 ал. 2). Вижте закона с последни актуализации тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509.
  • съставянето на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети” са разработени в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Вижте с. 189-191 тук: http://www.mon.bg/bg/27.
  • инициирането и написването на създаденото по поръчка на Министерството на образованието и науката издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” (УСП, 2018 г.). Електронният формат на изданието е качен в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27, 2019).
  • реализирането на проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене” за създаване на структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас в ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” с директор Ани Деянова, 50. ОУ „Васил Левски” с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри” с директор Нина Чанева в партньорство с РУО София-град през учебната 2021/2022 година. Резултатите от проекта ще видите в електронната книга „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели. Сборник с добри практики“ (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1392).

Тук е свободната територия за информално учене (чрез преживяване и опит) на всички съучастници в ученическото самоуправление за научаване чрез правене.

Страницата ще се попълва в зависимост от потребностите на съучастниците в ученическото самоуправление.

Пишете ни на found.iii.teya@gmail.com и очаквайте нашите публикации!

ОБЩИ РЕСУРСИ

Вижте всички ресурси и линковете по-горе!

Празничен календар (с. 199-201) и Място на ученическото самоуправление в органограмата на училището (с. 202) вижте в УСП тук: http://www.mon.bg/bg/27.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 1.2. Ученическото самоуправление (с. 16-22); 2.1. Учениците (с. 36-39); 4.1 Ученическото самоуправление в паралелката (с. 93-99); Пета глава: Примерни дейности за ученическото самоуправление (с. 112-127); Тест за идентифициране на органзационни умения (с. 157); Подходяща литература за самоусувършенстване на млади хора (с. 158); Подходът „Обучение на връстници от връстници” (с. 163-164); Ефективния Ученически съвет (с. 193-196).

Виртуална работилница за идеи http://iii-bg.org/blog/?page_id=711

Любопитко – http://iii-bg.org/blog/?page_id=304

Рицари на познанието – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761

Консултации на ученици по въпросите на ученическото самоуправление: found.iii.teya@gmail.com

 РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИ

ЗПУО: вижте чл. 92 ал. 2 за часа на класния ръководител; чл.  171 ал. 1 и 2 за правата на децата и учениците; чл. 263 – правомощия на Педагогическия съвет.

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: с. 42-48 за класния ръководител; с. 93-99 за ученическото самоуправление в паралелката – таблица 6 на с. 97 – 3 етапа; с. 192-193 – Приложение 17. Диагностика на потребностите на паралелката.

100 пътеки към децата – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761.

РЕСУРСИ ЗА РОДИТЕЛИ

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 2.4. Родителите (с. 64-67); 2.5. Местните институции, общественици, меди (с. 67-70); 2.6. Бизнесът (с. 71-74); 2.7. Структурите на граждансоко общество (с. 74-76).

Опитология (http://iii-bg.org/blog/?page_id=362).

***

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЛЕСНО И ИНТЕРЕСНО

 Това е темата на Конкурса за иновативни идеи, чрез който се представиха резултатите от проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене”. Много може да се разказва за този проект, за неговата предистория.

За пробивът през 2015 г. в новият Закон за предучилищното и училищното образование, благодарение на 27 НПО от цялата страна с подкрепата от ДАЗД, СБУ и УНИЦЕФ България и социалните партньори от БСК и КНСБ, с Апел за въвеждане на механизъм за ученическо самоуправление на всички нива в училището до народните представители от Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание.

За включването в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети”.

За създаденото от Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева по поръчка на МОН издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”, в което са разгледани ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество).  Електронният формат на изданието е достъпен от 2019 г. в сайта на МОН в раздела «В помощ на класния» (http://www.mon.bg/bg/27).

Следващата стъпка беше да се покаже на практика, че ученическото самоуправление не само е привлекателно за учениците като възможност за реализиране на идеите им, но и за носене на отговорност пред връстниците и училищната общност като цяло. И още, че ученето чрез правене (информално учене), с което е свързано ученическото самоуправление, дава възможност от най-ранна възраст да се формират онези меки умения на личността, без които е трудна всяка бъдеща професионална реализация – работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли.

Проектът продължи през цялата учебна 2021/2022 година и беше насочен към създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление  от I до XII клас, в съответствие с действащата нормативна база в образованието, в 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич” с директор Ани Деянова, 50. ОУ „Васил Левски” с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри” с директор Нина Чанева. Съучастници на ученическото самоуправление, традиционно наричани партньори, станаха Регионалното управление на образованието София-град, Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност, Издателство „Фют”, Фондация „Хестия”, Сдружение „Съучастие”, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” и всеки от тях допринесе за сбъдването на идеята на организаторите от Фондация „Институт за информални иновации”, че ученическото самоуправление е не само потребност за младите хора, но и форма за тяхното пряко участие в процеса на вземане на решения в училищната общност. Защото, ако в едно училище има структурирано отдолу нагоре ученическо самоуправление – от всяка паралелка, през випуска и училищния етап до Ученическия съвет на училището, чрез своите представители децата/ учениците биха могли да се произнасят по 14 от общо 17-те документа, които Педагогическият съвет на училището задължително приема съгласно чл. 263 (1) от ЗПУО.

Ярка подкрепа за постигнатото от ученическото самоуправление в трите училища беше присъствието на много гости на „Церемония на иноваторите” за връчването на наградите от конкурса. С топли думи към учениците, учителите и родителите се обърнаха Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на РУО София-град, Даниела Симидчиева – директор „Образование и обучение“ в БСК – съюз на българския бизнес, ротационен председател на Асоциация на организациите на българските работодатели,  Диана Найденова – съветник на Президента на КНСБ, Надя Кантарева-Барух – директор на Национално издателство „Аз.буки“, Деница Друмева от Фондация „Хестия”. Подкрепа за инициативата изпрати Димитър Стоянов – главен секретар на Президента на Република България. Изключително ценни послания и пожелания съдържат и поздравителните адреси от Ирена Анастасова – председател на Комисията по образованието и науката в 47-то Народно събрание, д-р Елеонора Лилова – председател на Държавна агенция за закрила на детето, проф. д-р Диана Ковачева – Омбудсман на Република България, Янка Такева – председател на СБУ, Кристина де Бройн – Представител на УНИЦЕФ в България, Сдружение „Съучастие”. Гостите поднесоха специални награди за училищните библиотеки, за да достигнат ценните издания до всички участници в ученическото самоуправление. Подаръците за Ученическите съвети на паралелките и Ученическите съвети на училищата осигуриха Cyber 360 Academy – първата българска академия за киберсигурност и Издателство „Фют”.

Моделите за дейности на ученическото самоуправление ще бъдат включени в електронно издание „Ученическото самоуправление – лесно и интересно” за разпространение на добрите практики в училищата от цялата страна.

д-р Таня Желязкова-Тея, Учредител и Председател на Настоятелството на Фондация „Институт за информални иновации“, ръководител на проекта

ПРОЕКТЪТ В МЕДИИТЕ

БНР, Програма „Хоризонт“, „Преди всички“, водещ Силвия Великова, 31.05.2022, 9.15 ч.

https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto- samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria

UD-br-22-s-3-060622.pdf

US-Az-buki-23-090622-s8.pdf

 

Коментарите са затворени.