Клуб ИИИ

Клуб ИИИ – Идейни, Изобретателни, Иновативни

Тази страница е посветена на каузата на Института за информални иновации за разгръщане на потенциала на децата и учениците чрез методите и средствата на ученическото самоуправление  като вид информално учене от всяка паралелка, клас, училище, община и област до Съвета на децата в Държавната агенция за закрила на детето.

Нашето разбиране е, че ученическото самоуправление е възможно, лесно и интересно, ако се обединят усилията на всички съучастници в него: учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, общественици, медии; бизнесът; структурите на гражданското общество.

Ние участвахме в:

  • създаването на новия Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, в сила от 2016 г.), който разшири възможностите на децата/учениците „чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план” (чл. 171 ал. 1 т. 11), да изграждат гражданските си компетентности в часа на класа, „включително чрез ученическото самоуправление” (чл. 92 ал. 2) и да участват като представители на ученическото самоуправление „с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището” (чл. 267 ал. 2). Вижте закона с последни актуализации тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509.
  • съставянето на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети” са разработени в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Вижте с. 189-191 тук: http://www.mon.bg/bg/27.
  • инициирането и написването на създаденото по поръчка на Министерството на образованието и науката издание „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?” (УСП, 2018 г.). Електронният формат на изданието е качен в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27, 2019).

Тук е свободната територия за информално учене (чрез преживяване и опит) на всички съучастници в ученическото самоуправление за научаване чрез правене.

Страницата ще се попълва в зависимост от потребностите на съучастниците в ученическото самоуправление.

Пишете ни на iii@iii-bg.org и очаквайте нашите публикации!

ОБЩИ РЕСУРСИ

Вижте всички ресурси и линковете по-горе!

Празничен календар (с. 199-201) и Място на ученическото самоуправление в органограмата на училището (с. 202) вижте в УСП тук: http://www.mon.bg/bg/27.

РЕСУРСИ ЗА УЧЕНИЦИ

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 1.2. Ученическото самоуправление (с. 16-22); 2.1. Учениците (с. 36-39); 4.1 Ученическото самоуправление в паралелката (с. 93-99); Пета глава: Примерни дейности за ученическото самоуправление (с. 112-127); Тест за идентифициране на органзационни умения (с. 157); Подходяща литература за самоусувършенстване на млади хора (с. 158); Подходът „Обучение на връстници от връстници” (с. 163-164); Ефективния Ученически съвет (с. 193-196).

Виртуална работилница за идеи http://iii-bg.org/blog/?page_id=711

Любопитко – http://iii-bg.org/blog/?page_id=304

Рицари на познанието – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761

Консултации на ученици по въпросите на ученическото самоуправление: liubopitko@iii-bg.org.

РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИ

ЗПУО: вижте чл. 92 ал. 2 за часа на класния ръководител; чл.  171 ал. 1 и 2 за правата на децата и учениците; чл. 263 – правомощия на Педагогическия съвет.

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: с. 42-48 за класния ръководител; с. 93-99 за ученическото самоуправление в паралелката – таблица 6 на с. 97 – 3 етапа; с. 192-193 – Приложение 17. Диагностика на потребностите на паралелката.

100 пътеки към децата – http://iii-bg.org/blog/?page_id=761.

РЕСУРСИ ЗА РОДИТЕЛИ

УСП (http://www.mon.bg/bg/27) – вижте статиите: 2.4. Родителите (с. 64-67); 2.5. Местните институции, общественици, меди (с. 67-70); 2.6. Бизнесът (с. 71-74); 2.7. Структурите на граждансоко общество (с. 74-76).

Опитология (http://iii-bg.org/blog/?page_id=362).

Коментарите са затворени.