Философия с деца

Авторска програма „Аз в този свят – философия за детската градина“

Програмата е представена в статията: Желязкова-Тея Таня. „Аз в този свят – философия за детската градина“. В: Детската мъдрост. Академичноприложни изследвания. Състав. Юлия Йорданова-Панчева. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2023, с. 153-165.

2-2023-T-Zhelyazkova-Teya-ATS-Phil-KG

Целта на програмата е да стимулира у децата любопитството и любознателността (като любов към питането и любов към знанието) като ги превръща в поливариантни мисловни процедури за овладяване на действителността.

Задачи на програмата: 1. Развитие на детското мислене чрез въображението и креативността. 2. Философско осмисляне на опита на детето. 3. Стимулиране на мисленето и развитие на уменията за боравене с езика. 4. Подпомагане на способността за решаване на проблемни ситуации чрез запознаване на децата с различни типове контексти и тяхната многозначност и условност. 5. Анализиране на нещата съобразно техните свойства и отношения.

Резултати от програмата: 1. Развитие на познавателната дейност и особеностите на детското мислене чрез формиране на общи представи и достъпни понятия. 2. Овладяване на мисловни процедури за обобщаване, сравняване, диференциране и класифициране. 3. Стимулиране на уменията за търсене на причините за нещата и правенето на изводи.

Програмата е авторско претворяване и развиване за предучилищна възраст на Програмата „Философия за деца“, създадена от американския философ проф. Матю Липман от Държавния университет в Монтклер през 60-те и 70-те години на XX век и неговата сътрудничка, експериментатор и съавтор на част от методическите ръководства от 1973 г. насам Ан Маргрет Шарп.

Разпространението на философията за деца  като международно образователно движение се осъществява от Международен съвет за философски изследвания с деца, основан през 1985 г. в Института за развитие на Философия за деца в Монтклер още през 90-те години на ХХ век в тридесет и три страни на три континента.

Успоредно със създаването на „Аз в този свят – философия за детската градина“, авторът е участвал в екипа от учители-експериментатори, които трябваше да апробират програмата „Философия за деца“ в български училища  с модула за трети и четвърти клас „Пикси“. Тази практика продължи четири пълни учебни години в две столични училища. Практиката показа, че децата на 9-10 години могат успешно да боравят с аналогии и метафори, без да знаят съдържанието на тези понятия.

Философията с деца помага на децата да стават възрастни, а на възрастните да не забравят детската любов към питането.

 

 

Коментарите са затворени.