®

Фондация „Институт за информални иновации” ®

Патентно ведомство на Република България

Свидетелство за регистрация на марка рег. № 99227

Регистрирана на 26.09.2017

Класове на стоките и/ или услугите: 16, 35, 41

Тип на марката – комбинирана

 Вижте марката над менюто

Коментарите са затворени.