ДУОС

 

Движение на ученическите организации

за самоуправление

(ДУОС)

 СТАТУТ

I. Общи положения

 Чл. 1. Движението на ученическите организации за самоуправление (ДУОС) е доброволна и самоуправляема мрежа за взаимопомощ на ученическите съвети, избрани от учениците в съответствие с чл. 171 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 2. Появата на ДУОС е резултат от установени на практика потребности за подкрепа на създадените и новосъздаващите се ученически съвети на всички нива в училището и извън него в цялата страна. ДУОС не е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които могат да се учредяват само от дееспособни физически лица над 18 години.

Чл. 3. ДУОС осъществява своята дейност в съответствие с „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ на Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо? МОН, 2018, с. 189-191 – http://www.mon.bg/bg/27) и законите на Република България.

Чл. 4. ДУОС се ръководи от принципите за доброволност, самоуправление,  равноправие, публичност и законност.

Чл. 5. Символите на ДУОС – автентично име, девиз, емблема, лого (име, девиз и емблема), значка, песен (химн) – се създават по идеи на учениците от ученическите съвети.

Чл. 6. Пълното наименование на Движението на български език е Движение на ученическите организации за самоуправление (ДУОС). Пълното наименование на  английски език е Movement of Student Organizations for Self-government (MSOS).

Чл. 7. Представителите на Координационния съвет на учениците на национално ниво и на Консултативния съвет на възрастните на национално ниво осъществяват своята дейност от столицата, а Консултативните съвети на възрастните на местно ниво – от общинските центрове и областните градове.

II. Цели и дейности

Чл. 8. ДУОС работи за реализирането на следните цели:

  1. Спазване на националните и международните документи за правата на децата в училищна възраст от 6 до 18 години.
  2. Реализиране в пълен обем на правата на децата, съответно учениците по чл. 171 от ЗПУО.
  3. Прилагането на практически механизми за пълноценно участие на децата на всички равнища на вземане на решения по въпроси, които ги засягат.

Чл. 9. ДУОС е мрежа за комуникации, съчетана с електронна платформа за споделяне на добри практики и получаване на помощ за целите на ученическото самоуправление.

Чл. 10. ДУОС се самоуправлява чрез електронна платформа със свободен достъп и с регистрационен режим.

(1) На свободен достъп в платформата са всички помощни материали, литература, разработки и добри практики за ученическото самоуправление, новини и покани.

(2) Регистрационният режим в платформата се използва само за общи статистически наблюдения и консултативния процес между представителите на КСУ по чл. 13, КСВМН и КСВНН по чл. 19.

(3) В мрежата на ДУОС могат да се регистрират всички видове ученически съвети: на паралелките, на класовете, на училищните етапи (начален, прогимназиален, първи гимназиален и втори гимназиален), на училищата, на общините и на областите.

(4) Всички ползватели на мрежата на ДУОС съблюдават условията за нейната защита и своята самозащита.

Чл. 11. Платформата на ДУОС се поддържа на доброволен принцип от ученици-доброволци, ползващи свободно електронните комуникации, с помощта на специалисти от институциите, участващи в КСВНН като съучастници на ученическото самоуправление.

Чл. 12. Дейностите на ДУОС се определят от потребностите на структурите на ученическото самоуправление на всички нива в съответствие с добрите практики, представени в методическите разработки за детско участие и ученическо самоуправление.

III. Структура и начин на функциониране на ДУОС

Чл. 13. ДУОС се координира на доброволен принцип от Координационен съвет на учениците (КСУ) на национално ниво.

(1) В КСУ участва по един представител от Областните ученически съвети на 28-те области в България.

(2) В Областните ученически съвети участват представители на Общинските ученически съвети от областта.

(3) В Общинските ученически съвети участват представители на Ученическите съвети на училищата в общината.

Чл. 14. Областните и общинските ученически съвети се създават в съответствие с бележка втора от „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ по чл. 3.

Чл. 15 (1) Координационният съвет на ДУОС може да предлага чрез общинските и областните управи кандидати за избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

(2) Кандидатите за членове на Съвета на децата по ал. 1 трябва да отговарят на следните критерии:  Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта (чл. 5 от Процедура за избор на членове на Съвета на децата, ДАЗД, 2018).

IV. Подпомагане на ДУОС

Чл. 16. ДУОС може да бъде подпомагано от всички категории съучастници на ученическото самоуправление и техните представители.

Чл. 17. Съучастници на ученическото самоуправление в училищните общности са: учениците, учителите, директорите и родителите.

Чл. 18. Съучастници на ученическото самоуправление извън училищните общности са националните и местните: институции, общественици, медии; бизнесът; структури на гражданското общество.

Чл. 19. ДУОС се консултира на доброволен принцип от Консултативни съвети на възрастните на местно ниво (КСВМН) и Консултативен съвет на възрастните на национално ниво (КСВНН) в качеството им на съучастници на ученическото самоуправление.

Чл. 20. (1) В КСВМН участват представители на съучастниците на ученическото самоуправление от училищните общности и извънучилищните общности на местно ниво. КСВНМ могат да се създават към Общинските съвети на общините.

(2) КСВМН се подпомагат от РУО, местните общественици и медии, местния бизнес и структурите на гражданското общество, включително местните представители на Националното сдружение на общините в качеството им на съучастници на ученическото самоуправление.

Чл. 21. (1) В КСВНН участват представители на съучастниците на ученическото самоуправление от извънучилищните общности на национално ниво.

(2) Съучастниците на ученическото самоуправление на национално ниво могат да бъдат:

  1. Националните институции, които имат пряка компетентност да създават или отстояват държавната политика към децата/учениците: Комисията по образованието и науката и Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсманът на Република България.
  2. Общественици извън кръга на политиците, които имат високи постижения в областта на предприемачеството, науката, изкуствата, културата, спорта и др.
  3. Националните медии.
  4. Национални структури на гражданското общество: национално представителните организации на работодателите, национално представителните синдикални организации, Национална мрежа за децата, Национална мрежа на родителите, Мрежа на учителите новатори и др.

Чл. 22. (1) Инициаторът за създаването на ДУОС Фондация „Институт за информални иновации“ участва в КСВНН като представител на структурите на гражданското общество и координира взаимодействието между КСУ, КСВМН и КСВНН до изграждането на колективно представителство на ДУОС.

(2) ДУОС се представлява от координатора на взаимодействието между КСУ, КСВМН и КСВНН по ал. 1, докато те изградят колективното представителство на ДУОС.

(3) КСУ, КСВМН и КСВНН провеждат своите консултативни сесии веднъж на три месеца, а при необходимост и по-често, чрез електронната платформа на ДУОС.

Чл. 23. (1) Дейността на ДУОС може да се подпомага и материално чрез юридическите лица, чиито представители участват в КСВМН и КСВНН.

(2) Материалното подпомагане цели разрешаването на конкретен проблем и се реализира чрез предоставяне на конкретен материал, стока или услуга.

(3) На електронната платформа на ДУОС се води публичен регистър на предоставената материална подкрепа.

V. Промени в Статута на ДУОС

Чл. 24. За неуредените в този Статут въпроси се провеждат онлайн обсъждания за формиране на становища, които да бъдат представени от КСУ, КСВМН и КСВНН по реда на чл. 22 ал. 3

Чл. 25. До 30 октомври на учебната 2024/2025 година този Статут може да бъде изменян и допълван по инициатива на КСУ, КСВМН и КСВНН до постигането на приемлив от всички формат и съдържание на документа.

Чл. 26. (1) След утвърждаването му, Статутът на ДУОС може да бъде изменян и допълван по инициатива на КСУ, КСВНМ и КСВНН веднъж годишно в началото на учебната година между 30 септември и 15 октомври в резултат на натрупания опит от дейността на ДУОС през изминалата учебна година.

(2) В рамките на текуща учебна година изменения се правят само в извънредни случаи, след съгласуване между КСУ, КСВМН и КСВНН по реда на чл. 22 ал. 3.

VI. Допълнителни разпоредби

1. В документа се прилага определението на дете по смисъла на чл. 2 от Закона за закрила на детето – всяко физическо лице до навършване на 18 години.

2. Статутът на ДУОС е създаден по инициатива на Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) като раздел „12. Бъдещето – Движение на ученическите организации за самоуправление (ДУОС)“ от изданието „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели. Сборник с добри практики“ (2022. Библиотека Homo creabilis, ISSN 2738-7208 ; Т. 3. еISBN 978-619-91709-3-9) и е публикуван за първи път на специалната страница ДУОС в сайта на ИИИ на 15.08.2022 г.

Становища и предложения по документа изпращайте на

found.iii.teya@gmail.com

Коментарите са затворени.