БHC

Библиотека «Homo creabilis» 

ISSN 2738-7208

 Библиотека «Homo creabilis»

е издателски проект на

Фондация «Институт за информални иновации»

за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания

на информални същности, явления и процеси.

***

 «Homo creabilis» Library

is a publishing project of the

«Institute for Informal Innovations» Foundation

to support theoretical, empirical and innovative research

of informal entities, phenomena and processes.

***

Том 3, 2022

Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели [Електронен ресурс] : Сборник с добри практики / идея и състав. Таня Желязкова-Тея. – София : Институт за информални иновации, 2022. – (Библиотека Homo creabilis, ISSN 2738-7208 ; т. 3). – 272 с.

еISBN 978-619-91709-3-9. УДК: 37.091(062.034); 005.73-057.87(062.034). 1. Училища – управление и организация. 2. Ученически колектив. 3. Организационна култура – ученици.

Книгата е практическо продължение на създаденото по поръчка на Министерство на образованието и науката методическо помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (http://www.mon.bg/bg/27). В сборника са представени резултатите от проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ за създаването на първите в страната модели на структурирано ученическо самоуправление  от I до XII клас. Съучастниците на ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество), обединено около общностите на  148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“, 50. ОУ „Васил Левски“ и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, показаха на практика, че ученическото самоуправление не само е привлекателно за учениците като възможност за реализиране на идеите им, потребност за младите хора, но и форма за носене на отговорност и пряко участие в процеса на вземане на решения в училищната общност.

USLIM-e

Вашите отзиви за изданието изпращайте на: found.iii.teya@gmail.com

***

Том 2, 2021

 Желязкова-Тея Таня Кунчева (съставител)   

Дизайн на печатни издания. Справочник за издатели [Електронен ресурс]: справочник / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за информални иновации, 2021.  –  (Библиотека „Homo creabilis”, Т. 2). – 44 с.

еISBN 978-619-91709-2-2. УДК: 002.1, 655.52: Документи, информация като тема. Взаимоотношения между издателство и автор.

В справочника са включени: основните стандарти, свързани с книгата; извадки от нормативните документи, които определят правилата за създаването и разпространението на печатните произведения; схема и примерен модел за подреждане на идентификационните данни в изданията.

Справочникът за издатели «Дизайн на печатни издания» е създаден с цел да подпомогне издателската дейност на нестопанските организации. Той може да се ползва от всеки издател, който държи да покаже стил и професионализъм.

BHC-T-2-Design-books-III

Вашите отзиви за изданието изпращайте на: found.iii.teya@gmail.com

*** 

Том 1, 2020

Желязкова-Тея, Таня Кунчева. Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых [Електронен ресурс]: монография / Т. К. Желязкова-Тея. – София: Институт за информални иновации, 2020. – (Библиотека Homo creabilis, Т. 1). – 295 с.

eISBN 978-619-91709-0-8; УДК: 37.041; 37.018.48; 374.7. 1. Самообразование. 2. Образование и просвета на възрастни

 BHC-T-1-Informal-edu-SRV-Teya-bg_compressed

Авторът ще бъде благодарен да получи отзив за книгата и съобщение при нейното цитиране на ел. поща.

Автор будет благодарен за отзыв о книге и сообщение при цитировании по электронной почте.

 The author will be grateful to receive feedback on the book
and a message when citation it by e-mail.

found.iii.teya@gmail.com

Основният принос в монографията е създаването на нова педагогика

Идеята за Педагогика на информалното образование се появява за първи път през 2009 г. в първата дисертация по теория на познанието на Таня Желязкова на тема  „Разбирането като философски проблем (в контекста на информалното образование)”. В параграф 4.2. „Разбирането в контекста на информалното образование” тя присъства със следния текст: „Умението да живееш (битийстваш) предполага овладяването на стратегии за справяне с предзададеностите на жизнения поток. Това овладяване е свободен избор и проникновен път на осмислотворяване чрез информалната автопедагогика (с. 149). В заключението на дисертацията е направен изводът: „Дълбоката философска същност на информалното образование като индивидуално, самостоятелно или своеволно учене, самоподготовка, саморазвитие или самовъзпитание е битийстването като начин на бъдене и като такова то е уникално. Поради това то поставя на дневен ред необходимостта от нова платформа за учене в информалната епоха, а знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика да бъдат валидирани пред обществото” (164). В Приложението към труда „Коментари на европейски документи за информалното образование (1994 – 2009 г.)” са направени следните авторски бележки: „…най-оригиналните специалисти се самосъздават чрез информалната автопедагогика(с. 219). „Европейската квалификационна рамка на знанията, уменията и компетенциите, постигнати чрез информалната автопедагогика,  не само ще спести съществени финансови ресурси на европейската икономика, но и ще подобри качеството на човешките ресурси” (с. 221).

Следва десетгодишен период на научноизследователска работа на д-р Таня Желязкова-Тея в сферата на информалното образование и постоянно поддържане на идеята за създаването на българския модел на информалната педагогика (2010 – 2 статии; 2014, 2015 и 2016 – по една статия). През 2018 г. въпросът за теоретическото разбиране на бъдещата информална педагогика е поставен и в публикация на автора на руски език. Последната публикация, в която тя се среща като «информална педагогика» е на български език от 2019 г., в която се обосновава като исторически първият вид педагогика, известна на човечеството.

Историческият ход на новата педагогика започна на 5 август 2020 г. с трансформирането на термина „информална педагогика” в Педагогика на информалното образование (ПИО). Тя се превърна в основна иновация и обединителен център на бъдещата монография „Информальное образование как ресурс саморазвития взрослых” заедно с особеностите на информалното образование като нейн предмет и обосноваването на информалните педагози. Трудът беше защитен пред  научни комисии към Катедрата по социална педагогика и психология във Факултета по педагогика и психология на Московския педагогически държавен университет (МПГУ) на 3 септември и 1 октомври 2020 година. Премиерата на електронната монография в сайта на ИИИ беше на 1 ноември 2020 г., а 20 дни по-късно тя получи Диплом I степен за „Най-добро педагогическо изобретение на XXI век” в XVIII Международен конкурс на името на А. С. Макаренко. Печатни екземпляри от книгата са предоставени на Руската държавна библиотека (РГБ), Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и на библиотеките в Пловдив, Велико Търново, Шумен, Софийския университет, Нов български университет и НАЦИД.

Коментарите са затворени.